เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้ความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม

  1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนในสถานศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
  2. เชิงปริมาณ

                    1) จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา มีจำนวน 20 คนหรือมากกว่า

                    2)  จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา และสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจได้ มีจำนวน 3 คน หรือมากกว่า

                    3)  จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวน 1 คน หรือมากกว่า

                    4)  การนำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านการผลิตภัณฑ์ หรือด้านบริการ มีจำนวน 1 ธุรกิจ หรือมากกว่า

                   5)  การนำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านบริหารจัดการธุรกิจ มีจำนวน 1 ธุรกิจ หรือมากกว่า

          1 ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

          2 รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

          3 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่อไปนี้ ได้แก่ หอการค้าจังหวัด ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

           4 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายใน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครูผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ร่วมกับ คณะการการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

           5 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา มีหน้าที่

                      1) ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด

                      2) ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

                      3) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย

                      4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

                      5) รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

                      6) ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด

                      7) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                      8) งานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย