1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนในสถานศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
  2. เชิงปริมาณ

                    1) จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา มีจำนวน 20 คนหรือมากกว่า

                    2)  จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา และสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจได้ มีจำนวน 3 คน หรือมากกว่า

                    3)  จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวน 1 คน หรือมากกว่า

                    4)  การนำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านการผลิตภัณฑ์ หรือด้านบริการ มีจำนวน 1 ธุรกิจ หรือมากกว่า

                   5)  การนำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านบริหารจัดการธุรกิจ มีจำนวน 1 ธุรกิจ หรือมากกว่า

  1. เชิงคุณภาพ

                   1)  มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

                   2)  ผู้เรียนมีความพร้อม สามารถที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม