1 ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

          2 รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

          3 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่อไปนี้ ได้แก่ หอการค้าจังหวัด ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

           4 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายใน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครูผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ร่วมกับ คณะการการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

           5 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา มีหน้าที่

                      1) ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด

                      2) ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

                      3) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย

                      4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

                      5) รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

                      6) ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด

                      7) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                      8) งานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย

        6 ฝ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีหน้าที่

                      1) ประสานงานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดหาวิทยากร สร้างเครือข่ายธุรกิจและกำหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

                      2) ประสานงานกับแผนกวิชาต่างๆ เพื่อรับสมัครผู้เรียนที่มีความสนใจในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดอบรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

                      3) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                      4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย

        7 ฝ่ายบ่มเพาะ ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (ด้านการบัญชี ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการจัดการ)มีหน้าที่

                      1) สรรหา พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

                      2) ทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” ให้การดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาในการทำธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

                      3) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

                      4) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                      5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย

          2.8  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ มีหน้าที่

                      1)   ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                      2)   นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการจัดการธุรกิจ การจัดทำบัญชี การตลาด การเงิน และอื่นๆ

                      3)   ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย

                      4)   ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำเอกสารรายงาน สรุปผลการประกอบการ การเขียน Best Practice และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา

                      5)   จัดทำแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียน หรือตามเวลาที่กำหนด และเมื่อสิ้นสุดการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเสนอสถานศึกษาเพื่อทราบ

                      6)   สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                      7)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         8 ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะ) มีหน้าที่

                     1)   ดูแลให้คำปรึกษาในการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการ

                     2)   ให้คำปรึกษาและรับรองการจักทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ประกอบการ

                   3)   ให้คำปรึกษาในการจัดสรรกำไรสุทธิของผู้ประกอบการ

                   4)   สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                   5)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         9  ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) มี     หน้าที่

                   1)   ดูแลให้คำปรึกษาด้านการผลิตของผู้ประกอบการ

                   2)   สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                   3)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         10  ครูที่ปรึกษาด้านการตลาด (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) มีหน้าที่

                   1)   ดูแลให้คำปรึกษาด้านการตลาดของผู้ประกอบการ

                   2)   สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงา

                   3)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         11 ครูที่ปรึกษาด้านการจัดการ การตลาด (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) มีหน้าที่

                   1)   ดูแลให้คำปรึกษาด้านการจัดการของผู้ประกอบการ

                   2)   สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                   3)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         12  ฝ่ายนวัตกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานวิจัย และครูผู้สอนวิชา โครงการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่

                   1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร

                   2)  สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                   3)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       13  ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่

                   1)  จัดการระบบงานด้านสารบรรณ และเอกสารภายในหน่วยงาน

                   2)  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

                   3)  รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

                  4)  ให้บริการด้านเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ให้กับผู้เข้ารับบริการและผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

                  5)  สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

                  6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย